Stichting Vledderhof

Meerjarig Beleidsplan Stichting Vledderhof

Gegevens:
Naam Stichting: Stichting Vledderhof

Adres:
Vledderhof 3
8381 XR, Vledder

Opgericht: 24-6-2011

Secretaris: G.L. Brante
Penningmeester: F.W.M. Ruiter
Contactpersoon / Voorzitter: E.R. Hoetjes
Inschrijvingsnummer K.v.K / RSIN: 53067908

 

Het meerjarig beleidsplan

a. Het beschermen, onderhouden, in stand houden en zo nodig herstellen van cultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot landgoederen;

 

Het onderhouden en eventueel aanleggen van (wandel) paden en toegangswegen, tevens het oprichten en onderhouden van het doel ondersteunende en gerelateerde bouwsels en opstallen voor vee, plaatsen en onderhouden van hekken, afrasteringen welke een algemeen nut dienen dan wel dienend zijn aan de mogelijkheid daartoe;

 

b. Het terugbrengen van historische individuele flora- en fauna-elementen, de bescherming en het onderhoud en behoud daarvan, het onderhouden van de sloten, poelen en vennen,  en het aanschaffen onderhouden en weiden van natuur-ondersteunend vee ;

 

c. Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als bosbouw en tuinaanleg;

 

d. De samenwerking met gelijkgerichte organisaties;

 

e. Het streven naar het vormen van Nationale Parken, door daar, voor landgoederen die daarvoor in aanmerking komen, en indien wenselijk in een  federatief verband bij aan te sluiten.   Tevens nieuwe landgoederen te ontwikkelen / toe te voegen en historische banden te herstellen;

 

f. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De werkzaamheden van de instelling:

De instelling stelt zich ten doel in het ‘achterstallige’ onderhoud en normale onderhoud te voorzien voor de aan dit beleidsplan verbonden erven / landgoederen.  Te weten:

 

Landgoed Vledderhof, Landgoed Boschlust, Landgoed het Olde Jachthuys, Landgoed Eeserwold.

Dit ondermeer met betrekking tot de verbonden openbare tuin en erven, hekken en afrasteringen, de openbare wandelpaden en het plaatsen van en onderhouden van opstallen voor vee, hooi en machines en het onderhoud daarvan.  Tevens het creëren en in standhouden van natuur en cultuurhistorische waarden.

Beschrijving van de terreinen van Landgoed Vledderhof, Landgoed de oude Es, Landgoed Boschlust welke in elkanders nabijheid liggen:

Landgoed Vledderhof
Landgoed Vledderhof
Vanaf de kleine provinciale weg net buiten het dorpje Vledder worden velden afgewisseld door bossen die elk teken van leven verbergen. En als je het niet weet, mis je de verweerde leeuwenkoppen op hun posten die vertellen waar precies de lange oprijlaan begint die tussen de oude eiken door naar landgoed de Vledderhof leidt.   Dit is het Drentse landschap waar de rustzoekende Vincent van Gogh lyrisch over schreef aan zijn broer Theo: “Ik ben in een prachtig land.” Het is spaarzaam gestoffeerd met mensen en hun besognes. Bossen, heide en kleine boerderijen als belangrijkste aankleding van het landschap.

 

Landgoed Vledderhof is hier rond 1740 gevestigd en op het landgoed kunt u heerlijk wandelen en genieten van het bijzondere en diverse landschap.  De statige lanen en uitnodigende wandelpaden voeren hier door afwisselende bospartijen en landschappelijk fraai gelegen cultuurlandpercelen met meerdere poelen en vennetjes.

 

De Vledderhof was tot 1913 in handen van de familie van Royen.  In 1932 verkoopt baron Von Knobbelsdorff het landgoed aan jonkheer Van Vredenburch.   Het huidige landhuis werd in 1860 gebouwd, een voorganger zelfs al in 1734.  Het landgoed is momenteel in het bezit van Erasmus Hoetjes die er met zijn gezin woont en het bezit heeft uitgebreid met Landgoed de oude es en Landgoed Boschlust.

 

Het landgoedkarakter van de Vledderhof wordt versterkt door de fraaie laanbeplanting met Amerikaanse eiken en Rhododendrons. Her en der verspreid over het landgoed zijn enkele minder algemene boomsoorten aan te treffen, zoals Tamme kastanje, Zoete kers of Boskriek en de exotische Cryptomeria. Opvallend is het voorkomen van veel Hulst in boomvorm.  Vooral de laatste decennia neemt deze soort, onder invloed van het ouder worden van het bos, toe.

 

Op het landgoed komen veel amfibieën en reptielen voor. Zo kan men hier in de poelen en sloten salamanders aantreffen, waaronder de grootste soort van Nederland, de Kamsalamander. De grote aantallen kikkers in het gebied worden bejaagd door Ringslangen. Ook de zeldzame Hazelworm komt er voor.

 

Op De Vledderhof komen tenminste 85 soorten broedvogels voor. Het zijn vooral de typische bosvogels die het goed doen. Met name de vogelsoorten die een voorkeur hebben voor oude bossen nemen de laatste jaren in aantal toe. Hiertoe horen soorten als Bosuil, Kleine bonte specht, Wielewaal, Boomklever en Kruisbek.

 

Het geheel staat garant voor een onuitwisbare indruk.

 

De gecultiveerde tuin van Landgoed Vledderhof omvat 2.2 hectare en is van aanzienlijke historische waarde, vanwege haar vroege oorsprong en de aanwezigheid van vele zeer oude rhodondendrons, catalpa, beuken, eiken  en linden.   De afgelopen decennia is deze tuin aanzienlijk verwaarloosd en is zij veel van haar oorspronkelijke vorm kwijtgeraakt.  Het is ons doel de oorspronkelijke vorm weer te herstellen door wilde gewassen en struiken te rooien en het dode hout uit de gezonde oude beuken  (160 jaar) te verwijderen.  Eén boom dient in de top te worden verankerd vanwege een zware bil die kan uitbreken.  Verder zullen de aanwezig perken worden voorzien van een stalen frame, om het onderhoud te vereenvoudigen en zal er voor het huis een nieuw perk worden aangelegd.

De Oude Es
Landgoed de oude Es:

Een deel van het aanpalende landegoed ‘de oude es’ is omgevormd tot natuurland en er is er een authentieke erfgrens aangebracht bestaande uit esdoornhaag welke net zoals het wandelpad onderhouden moet worden.  Verder is er een wandelpad aangelegd die aan sluiting vind op de paden van het Drentse Landschap en zal er een graasborder worden aangelegd ten behoeve van de Schotse Hooglanders.  In een later stadium zal er ook een schuilruimte voor de dieren worden geplaatst.

Het Olde Jachthuys

Landgoed het olde jachthuys

Het Olde Jachthuys is gelegen ten noorden van Steenwijk in een glooiende omgeving op het hoogste punt van de Eiderberg. De Eiderberg is een onderdeel van de stuwwallen of eindmorenen die zijn ontstaan door de gledgers die in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, vanuit Scandinavië tot hier kwamen, ca 100.000 tot 200.000 jaar geleden. Het bestaat uit vooral keileem en zand. Met die keileem kwamen ook grote hoeveelheden zwerfkeien naar hier toe waar Steenwijk z’n naam aan te danken heeft.

 

In de prehistorie kwamen hier al mensen wonen waarvan in de omgeving van Het Olde Jagershuys overblijfselen zijn te vinden zoals de grafheuvels op de Eese en er is een voorbeeld van een ronde hut zoals de eerste bewoners in die tijd ze bouwden van het materiaal dat met toen voor handen had.

 

Het Olde Jagershuys is aanvankelijk gebouwd als torentje waar de jagers beroepshalve gebruik van maakten. Later is daar een boerderijtje aan vastgebouwd.

 

De tuin van het landgoed is volledig overwoekerd en heeft haar lijnen verloren en derhalve zal deze opnieuw moeten worden ingericht. De landerijen moeten worden opgeruimd, hekken en raste / afval verwijderd, vervolgens gefreesd en gekilverd ten einde de mooi glooiend geheel te verkrijgen. Een nieuw hek uit zware palen zal als afscheiding worden geplaatst. Het wandelpad ten behoeve van de openstelling is inmiddels aangelegd. Het bijhorende bos zal moeten worden uitgedund om meer licht en daardoor nieuwe groei een kans te geven. De oprijlaan wordt gevormd door een zandpad met veel slechte zachte plekken die water bekkens vormen. Bij nat weer en winters weer is het pad nagenoeg niet begaanbaar. Verder vormen de geparkeerde auto’s aan het begin van het pad een probleem, daar zij bij het keren het pad stuk rijden. Doel is dan ook nieuwe parkeerplekken te realiseren en het pad op nieuw aan te leggen in samenwerking met Staats bosbeheer. Door het aanleggen van 2 stroken van open grastegels moet het pad duurzaam begaanbaar worden en haar natuurlijke uitstraling van een zandpad behouden. De wens is verder om aan de rechterkant de border op de boswal te verhogen en te verbreden om de betonstenen zomerhuisjes meer aan het zicht te onttrekken en het natuurlijke karakter van de laan te versterken.

Landgoed Eeserwold
Landgoed Eeserwold:
Het bos van dit landgoed is volledig dichtgegroeid en zal flink gedund moeten worden.  Dit staat voor 2014 gepland.

De wijze van fondsenwerving voor de instelling:

Daar er voor de komende jaren ruim voldoende gelden aanwezig zijn om de doelen te realiseren derhalve is er geen actief beleid ten aanzien van fondsenwerving.

 

De wijze waarop de instelling haar gelden zal beheren:

De stichting heeft enkele rekeningen bij de Triodos bank. Gezien het onstuimige beleggingsklimaat is er voor zekerheid gekozen en wordt de overwaarde op een zo goed mogelijk renderende spaarrekening weggezet.

 

Overzicht van uitgevoerde activiteiten over 2012

De stichting heeft op Landgoed ‘de Olde Es’ een wandelpad aangelegd en langs het pad een Esdoornhaag van 450 meter lang aangeplant. Tevens is het gehele landgoed omheind. Als omheining zijn fraaie zware palen gebruikt van 15 x 15 die gewolmaniseerd en geteerd zijn. Omdat het natuurland op het landgoed begraasd wordt door een kudde Schotse Hooglanders is de omheining voorzien van schrikdraad. Het eikenlaantje lopende langs het landgoed is opgesnoeid daar de takken een vrije doorgang verhinderde. Het hout is versnipperd en gebruikt als looplaag op het aangelegde wandelpad. De greppel naast het laantje is opgeschoond en tevens zijn er 3 vlakke delen in de greppel aangebracht waardoor reptielen (ringslang, kamsalamander, kikkers) de wal op kunnen.

Op de oprijlaan van de Vledderhof zijn enkele stobben gefreesd en zijn alle losse takken in de walkant versnipperd teneinde een opgeruimd en verzorgd geheel te verkrijgen. Op 2 plaatsen zijn tevens Rhodondendrons geplant om de border vol te houden.

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

 

De financiële prognose:

De stichting verwacht voor 2022 jaar ongeveer € 15.000,= te besteden aan het herstel van de historische tuin van Landgoed ‘het Olde Jachthuys’. Tevens zal de oprijlaan van/naar Landgoed het olde jachthuis in samenspraak met Staatsbosbeheer grondig moeten worden aangepakt. Een nader plan en tekening alsmede het budget zal nader worden uitgewerkt door de voorzitten en secretaris. Uitvoering is gepland in 2022 /23.

 

Buiten de geplande Activiteiten:

Naast de geplande activiteiten is er normaal lopend onderhoud aan paden en lanen en de zorg voor de kudde schotse hooglanders.

 

Scroll To Top