Balans baten en lasten 2022

Balans per 31 december 2022

Activa
31-12-202231-12-2021
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa401561
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen10-
Liquide Middelen99.167100.845
-------------
-------------
Totaal Activa99.578101.406
Passiva
31-12-202031-12-2021
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves99.254101.078
SCHULDEN
Kortlopende Schulden324328
-------------
-------------
Totaal Passiva99.578101.406

Staat van Baten en Lasten 2022

20222021
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit subsidies-2.813
Baten uit beleggingen10-
--------------------------
Totale Baten102.813
LASTEN
Besteed aan doelstelling
1.1521.821
Beheer en administratie682651
--------------------------
Totale Lasten1.8432.472
RESULTAAT-1.824341
Scroll To Top