Balans Baten en lasten 2023


Balans per 31 december 2023

Activa
31-12-202331-12-2022
————- €————- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa401401
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen10
Liquide Middelen48.12499.167
————-
————-
Totaal Activa48.52599.578
Passiva
31-12-202331-12-2020
————- €————- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves48.19199.254
SCHULDEN
Kortlopende Schulden334324
————-
————-
Totaal Passiva48.52599.578

Staat van Baten en Lasten 2023

20232022
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit subsidies--
Baten uit beleggingen-10
--------------------------
Totale Baten-10
LASTEN
Besteed aan doelstelling
50.5331.152
Beheer en administratie530682
--------------------------
Totale Lasten51.0631.843
RESULTAAT-51.063-1.824

Scroll To Top