Balans baten en lasten 2012

Balans per 31 december 2012

Activa
31-12-201231-12-2011
------------- €------------- €
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen468231
Liquide Middelen33.16249.973
-------------
-------------
Totaal Activa33.63050.204
Passiva
31-12-201231-12-2011
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves33.63050.185
SCHULDEN
Kortlopende Schulden019
-------------
-------------
Totaal Passiva33.63050.204

Staat van Baten en Lasten 2012

20122011
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit acties van derden050.000
Baten uit beleggingen468231
--------------------------
Totale Baten46850.231
LASTEN
Besteed aan doelstelling
16.9340
Beheer en administratie8946
--------------------------
Totale Lasten17.02346
RESULTAAT16.55550.185
Scroll To Top