Balans baten en lasten 2013

Balans per 31 december 2013

Activa
31-12-201331-12-2012
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa40000
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen604468
Liquide Middelen163.90933.162
-------------
-------------
Totaal Activa168.51333.630
Passiva
31-12-201331-12-2012
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves165.51933.630
SCHULDEN
Kortlopende Schulden2.9940
-------------
-------------
Totaal Passiva168.51333.630

Staat van Baten en Lasten 2013

20132012
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit acties van derden150.0000
Baten uit beleggingen604468
--------------------------
Totale Baten150.604468
LASTEN
Besteed aan doelstelling
17.32416.934
Beheer en administratie1.39189
--------------------------
Totale Lasten18.71517.023
RESULTAAT131.889-16.555
Scroll To Top