Balans baten en lasten 2015

Balans per 31 december 2015

Activa
31-12-201531-12-2014
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa30763926
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen229325
Liquide Middelen139.026159.235
-------------
-------------
Totaal Activa142.331163.486
Passiva
31-12-201531-12-2014
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves140.174161.459
SCHULDEN
Kortlopende Schulden2.1572.027
-------------
-------------
Totaal Passiva142.331163.486

Staat van Baten en Lasten 2015

20152014
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit beleggingen229325
--------------------------
Totale Baten229325
LASTEN
Besteed aan doelstelling
21.0333.352
Beheer en administratie4811.033
--------------------------
Totale Lasten21.5144.385
RESULTAAT-21.285-4.060
Scroll To Top