Balans baten en lasten 2016

Balans per 31 december 2016

Activa  
31-12-201631-12-2015
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa50263076
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen114229
Liquide Middelen122.527139.026
-------------
-------------
Totaal Activa127.667142.331
Passiva
31-12-201631-12-2015
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves127.365140.174
SCHULDEN
Kortlopende Schulden3022.157
-------------
-------------
Totaal Passiva127.667142.331

Staat van Baten en Lasten 2016

 20162015
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit beleggingen114229
------------- -------------
Totale Baten114229
LASTEN
Besteed aan doelstelling
12.07521.033
Beheer en administratie848481
------------- -------------
Totale Lasten12.92321.514
RESULTAAT-12.809-21.285
Scroll To Top