Balans baten en lasten 2017

Balans per 31 december 2017

Activa
31-12-201731-12-2016
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa3.5765.026
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen-114
Liquide Middelen121.487122.527
-------------
-------------
Totaal Activa125.063127.667
Passiva
31-12-201731-12-2016
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves122.216127.365
SCHULDEN
Kortlopende Schulden2.847302
-------------
-------------
Totaal Passiva125.063127.667

Staat van Baten en Lasten 2017

20172016
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit beleggingen-114
--------------------------
Totale Baten-114
LASTEN
Besteed aan doelstelling
4.48412.075
Beheer en administratie665848
--------------------------
Totale Lasten5.14912.923
RESULTAAT-5.149-12.809
Scroll To Top