Balans baten en lasten 2018

Balans per 31 december 2018

Activa
31-12-201831-12-2017
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa2.3763.576
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen--
Liquide Middelen115.976121.487
-------------
-------------
Totaal Activa118.352125.063
Passiva
31-12-201831-12-2017
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves117.951122.216
SCHULDEN
Kortlopende Schulden4012847
-------------
-------------
Totaal Passiva118.352125.063

Staat van Baten en Lasten 2018

20182017
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit beleggingen--
--------------------------
Totale Baten--
LASTEN
Besteed aan doelstelling
3.7594.484
Beheer en administratie506665
--------------------------
Totale Lasten4.2655.149
RESULTAAT-4.265-5.149
Scroll To Top