Balans baten en lasten 2019

Balans per 31 december 2019

Activa
31-12-201931-12-2018
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa1.6962.376
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen--
Liquide Middelen108.184115.976
-------------
-------------
Totaal Activa109.880118.352
Passiva
31-12-201931-12-2018
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves109.562117.951
SCHULDEN
Kortlopende Schulden318401
-------------
-------------
Totaal Passiva109.880118.352

Staat van Baten en Lasten 2019

20192018
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit beleggingen--
--------------------------
Totale Baten--
LASTEN
Besteed aan doelstelling
7.9263.759
Beheer en administratie463506
--------------------------
Totale Lasten8.3894.265
RESULTAAT-8.389-4.265
Scroll To Top