Balans baten en lasten 2020

Balans per 31 december 2020

Activa
31-12-202031-12-2019
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa1.1011.696
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen--
Liquide Middelen99.954108.184
-------------
-------------
Totaal Activa101.055109.880
Passiva
31-12-202031-12-2019
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves100.737109.562
SCHULDEN
Kortlopende Schulden318318
-------------
-------------
Totaal Passiva101.055109.880

Staat van Baten en Lasten 2020

20202019
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit beleggingen--
--------------------------
Totale Baten--
LASTEN
Besteed aan doelstelling
8.1797.926
Beheer en administratie646463
--------------------------
Totale Lasten8.8258.389
RESULTAAT-8.825-8.389
Scroll To Top