Balans baten en lasten 2021

Balans per 31 december 2021

Activa
31-12-202131-12-2020
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa5611.101
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen--
Liquide Middelen100.84599.954
-------------
-------------
Totaal Activa101.406101.055
Passiva
31-12-202131-12-2020
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves101.078100.737
SCHULDEN
Kortlopende Schulden328318
-------------
-------------
Totaal Passiva101.406101.055

Staat van Baten en Lasten 2021

20212020
------------- €------------- €
BATEN
Baten2.813-
--------------------------
Totale Baten2.813-
LASTEN
Besteed aan doelstelling
1.8218.179
Beheer en administratie651646
--------------------------
Totale Lasten2.4728.825
RESULTAAT341-8.825
Scroll To Top