Balans baten en lasten 2014

Balans per 31 december 2014

Activa
31-12-201431-12-2013
------------- €------------- €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa39264000
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen325604
Liquide Middelen159.235163.909
-------------
-------------
Totaal Activa163.486168.513
Passiva
31-12-201431-12-2013
------------- €------------- €
EIGEN VERMOGEN
Reserves161.459165.519
SCHULDEN
Kortlopende Schulden2.0272.994
-------------
-------------
Totaal Passiva163.486168.513

Staat van Baten en Lasten 2014

20142013
------------- €------------- €
BATEN
Baten uit acties van derden0150.000
Baten uit beleggingen325604
--------------------------
Totale Baten325150.604
LASTEN
Besteed aan doelstelling
3.35217.324
Beheer en administratie1.0331.391
--------------------------
Totale Lasten4.38518.715
RESULTAAT-4.060131.889
Scroll To Top